ACENTEM SIGORTA ARACILARI DERNEĞI
ANA TÜZÜĞÜ

KURULUŞ ADI VE MERKEZI

Madde 1 - " ACENTEM SIGORTA ARACILARI DERNEĞI " adı altında bir dernek kurulmuştur.Derneğin merkezi Istanbul'dadır.

DERNEĞİN AMACI

Madde 2 - Derneğin amacı ;
 • Acenteler arası birlik , mesleki ve sosyal dayanışmanın sağlanması ,
 • Acente haklarının korunması ve geliştirilmesi ,
 • Sigortacılığın ülkemizde yaygınlaşmasına,gelişmesine katkıda bulunmak üzere , ekonomik , toplumsal , kültürel , mesleki ve bilimsel çalışmalar yapmak'dır.

AMACA ULAŞMAK IÇIN YAPILACAK ÇALIŞMALAR

Madde 3 - Dernek yukarıda belirtilen amaçların gerçekleşmesi için,aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.
 • Acenteler arası tanışma ve iletişimi sağlamak ,
 • Acentelerin başlarına gelebilecek,iyi veya kötü şahsi durumların , üyelere duyurulmasını sağlamak ,
 • Portföy mülkiyeti"nin yaşama geçirilmesi için çalışmalarda bulunmak ,
 • Beklenilmeyen nedenlerle zora düşebilecek olan üyelere veya ölüm halinde mirasçılarına maddi yardımda bulunmak üzere bir fon oluşturmak ve emeklilik- lerinde katkı sağlamak üzere "yardım sandığı" ve/veya "yardım vakfı" kurulmasına çalışmak ,
 • Dernek üyelerinin şirket , sigortalı veya eksperlerle karşılaştıkları mesleki sorunları dile getirmeleriyle , tüm sorunların tespitini sağlamak ,
 • Dernekçe mesleki sorunların araştırılarak , müşterek çözümlere gidilmesini sağlamak ,
 • Kamu yönetimleri ve sigorta şirketlerince yapılan her türlü değişiklik ve yeniliklerde ,derneğin de görüşünün alınmasının sağlanması ,
 • Etik açıdan acenteler arası eşitliğin sağlanmsı ,
 • Mesleki yenilikleri araştırıp geliştirmek , yurt içi ve yurt dışında brifing , konferans , gezi ve toplantılar tertiplemek ,
 • Tecrübeli acentelerin bilgi ve deneyimlerinin , yeni acentelere aktarılmasını sağlayıcı faaliyetlerde bulunarak , acentelerin mesleki kalitelerinin yükseltil - mesine katkıda bulunmak ,
 • Amaçları doğrultusunda gazete , dergi , kitap , broşür çıkarmak ve modern iletişim araçları ile yayınlar yapmak ve dağıtmak ,
 • Acenteler arası ihtilafların çözümüne katkıda bulunmak , haksız rekabete engel olmak ,
 • Üyelerin sosyal ve kültürel faaliyetlerini geliştirmeye yönelik her türlü sosyal faaliyetleri organize etmek ,
 • Bir eğitim merkezi kurarak , acenteliğe girmiş veya girecek olan kişilerin mesleki eğitimini sağlamak ve geliştirmek ,
 • Balo , konser , yemekli geceler , geziler ve benzeri gelir sağlayıcı sosyal etkin- liklerde bulunmak ,
 • Kurulacak eğitim , iletişim , üyelik , sosyal etkinlik v.b. gibi komisyonlar kanalıyla üyelerin aktif katılımlarının sağlanması ,
 • Amaçların gerçekleşebilmesi için , menkul ,gayrımenkul satınalma veya kira - lama işlemlerinin yapılması ' dır.
 • Sigortacılık eğitimi alan öğrencilere burs verip mesleğe kazandırmak ve eğitimlerine katkıda bulunmak.

DERNEĞE ÜYE OLMA , FAHRI ÜYELIK , ÜYELIKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA ŞART VE ŞEKILLERI , DERNEK ÜYELIĞI

Madde 4 - Medeni hakları kullanma ehliyetine ve fiil ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş ,5253 sayılı Dernekler Yasasının 3 ve diğer. maddelerinde belirtilen hak sınırlamaları kapsamında kalmamak koşulu ile ; Allianz Sigorta A.Ş. ve Allianz Hayat Sigorta A.Ş. ile bu Şirketlerin kurabilecekleri başkaca şirketlerin sigorta aceneteleri , tüzel kişi acentelerde ortakları ve yetkili müdürleri derneğe üye olabilirler. Derneğe üye olmak isteyenler, üye giriş formunu doldurup, Dernek Yönetim Kurulu'na iletir. Yönetim kurulu üye olma isteğini,engeç 30 gün içinde "kabul" veya "red" şeklinde karara bağlayarak sonucu müracaat sahibine yazı ile bildirir.Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz. Derneğin gayesine büyük yardımı dokunan veya faydası dokunacağı düşünülen saygın kişilere "fahri üyelik"payesi verilir.

Madde 5 - Hiç kimse dernekte üye olmaya zorlanamaz.Her üye istediği zaman yazılı bildirimde bulunarak istifa edebilir. Üye istifa etse bile üyelik aidatını ödemekten kaçınamaz. Derneğin yasal yoldan aidatı tahsil etma hakkı vardır.

Madde 6 - Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer. Üyelik kaydı, disiplin kurulunun görüşü alınarak yönetim kurulunca silinir. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların, Genel Kurul'a itiraz hakları vardır. Dernek aidatını iki yıl ödemeyen üyeler yönetim kurulunca üyelikten çıkarılırlar, bu üyeler aidat borçlarını ödemedikleri sürece tekrar üyeliğede başvuramazlar.

DERNEĞIN ORGANLARI

Madde 7 - Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
 • Genel Kurul
 • Yönetim Kurulu
 • Denetleme Kurulu
 • Disiplin Kurulu

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞU

Madde 8 - Dernek genel kurulu derneğin en yetkili organıdır.. Dernek Genel Kurulu, derneğin üyelerinin katılımı ile oluşur. Dernek Genel Kurul'una katılma hakkına sahip olanların, Genel Kurul'a katılmadan önce aidatlarını ödemeleri şarttır.

GENEL KURUL TOPLANMA ZAMANI

Madde 9 - Genel kurul, iki yılda bir Ekim ayında olağan toplantı yapar. Yönetim ve Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

ÇAĞRI USULÜ

Madde 10 - Yönetim kurulu , dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir.

Ilk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az altmış günden fazla olamaz.


Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebebleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulune uygun olarak üyelere duyurulur, ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya , birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERI

Madde 11 - Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir ilde yapılamaz.

TOPLANTI YETER SAYISI

Madde 12 - Genel kurul dernek tüzüğüne göre , genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Ilk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı,dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Madde 13 - Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.


Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.


Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Madde 14 - Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yeralan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin enaz onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKILERI

Madde 15 - Aşağıda yazılı hususlar , genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
 • Dernek organlarının seçilmesi ,
 • Dernek tüzüğünün değiştirilmesi ,
 • Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi , yönetim kurulunun ibra edilmesi .
 • Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp , aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi ,
 • Dernek için gerekli taşınır ve taşınmaz malların satın alınması , ipotek edilmesi veya ipoteğin çözülmesi , malların devredilmesi , satılması ve bağışlanması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi ,
 • Derneğin uluslararası faaliyette bulunmasına , yurt içinde dernek ve federasyonlara katılmasına veya ayrılmasına karar vermek ,
 • Derneğin feshedilmesine karar vermek ,
 • Yıllık aidat miktarını tespit etmek ,
 • Dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak ,
 • Derneğin amaçlarına benzer amaçlı dernek , vakıf , yardım sandığı , üst birlik ve kuruluşları kurmak , bunlara katılmak veya kurucu olarak katılmak, katılım payını belirleme ve ödeme hususlarında ,yönetim kuruluna yetki vermek ,
 • Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE BIÇIMLERI

Madde 16 - Oylar gizli olarak belirlenir .
Tüzükte başkaca bir çoğunluk gösterilmemişse, geçerli oyların yarıdan bir fazlasına erişen öneri kazanmış ve kararlaştırılmış olur.
Yönetim kurulu , denetim kurulu , disiplin kurulu seçimlerinde ; geçerli oylar tasnif edilerek sıralanır , En çok ' dan az ' a doğru sıralanan adaylardan asil ve yedek üyeler seçilmiş olurlar .

YÖNETIM KURULUNUN KURULUŞU , GÖREV VE YETKILERI

Madde 17 - Yönetim kurulu, yedi asil ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Görev süresi iki yıldır. Asil üyelerden boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur . Madde 18 - Yönetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıdadır :
 • Derneği temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 • Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp, genel kurula sunmak,
 • Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde , bunları on gün içinde , mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek ,
 • Dernek adına çalıştırılacak personeli atamak , sözleşme yapmak , ücretlerini saptamak ve gerektiğinde işine son vermek ,
 • Genel kurulu gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak ,
 • Dernek işleyişine ilişkin iç yönetmelikler hazırlamak, bölgesel temsilcilikler kurmak, İstişare kurulu oluşturmak ve bunlarla ilgili işleyişi yürürlüğe koymak
 • Her türlü satınalma , satma ve masraf işlerini yapmak ,
 • Dernek adına dava açmak , açılacak davalarda husumete ehil olmak ,
 • Dernek disiplin kurulunun görüşü alınarak , dernek tüzüğüne aykırı hareket eden üyeyi üyelikten çıkarmak ,
 • Dernek çalışmalarının gerektirdiği durumlarda , dernek üyelerini görevlendirme kararı almak ve kişilerin yetkilerini saptamak ,
 • Genel kurulda alınan kararları uygulamak ,
 • Dernek adına basına ve kamuoyuna açıklamada bulunma kararı almak ,
 • Dernek amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak ve bu doğrultuda alınan kararları uygulamak ,
 • Dernek tüzüğünün , yasaların , iç tüzüğün , kısaca tüm mevzuatın kendisine verdiği işleri yapmak ve yetkileri kullanmak .

YÖNETIM KURULU TOPLANTILARI

Madde 19 - Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi arasından, bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter , bir Sayman seçer. Başkan yardımcısı, sekreter ve saymanın görevlerini yönetim kurulu belirler. Başkan, yönetim kurulu adına derneği temsil eder , yönetim kuruluna başkanlık eder , gerektiğinde dernek adına demeç verir .
Yönetim kurulu , enaz dört üyenin hazır bulunuşu ile enaz ayda bir defa, dernek merkezinde önceden kararlaştıracağı gün ve saatte çağrısız olarak toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır . Oyların eşit olması halinde, başkanın oyu çoğunluğu sağlamış olur . Özürsüz olarak üstüste üç toplantıya ve yılda toplam altı toplantıya gelmeyen üye çekilmiş sayılır .

YÖNETIM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

Madde 20 - Yönetim kurulu üye sayısı , boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse , genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu üyeleri tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde , dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi , bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir .

DENETLEME KURULUNUN KURULUŞU VE GÖREVLERI

Madde 21 - Denetleme kurulu , dernek üyeleri arasından , genel kurulca seçilen , üç asil ve üç yedek üyeden oluşur . Görev süresi iki yıl'dır. Asil üyeliklerden boşalma olduğu takdirde , yedek üyelerden oy sıralamasına göre üye alınır . Denetleme kurulunun görevleri şunlardır :
 • Derneğin hesaplarını diledikleri zaman ve altı aylık aralıklarla incelemek ve sonuçlarını yönetim kuruluna bildirmak ,
 • Kesin hesap durumunu , bir raporla genel kurula bildirmek ,
 • Genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırması için gerektiğinde yönetim kuruluna başvurmak, toplantı gerçekleşmezse, 2908 sayılı yasanın 20. maddesine göre mahalli sulh hukuk hakimliğine başvurmak .

DISIPLIN KURULUNUN KURULUŞU VE GÖREVLERI

Madde 22 - Disiplin kurulu ; dernek üyeleri arasından , genel kurulca seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi iki yıl'dır. Asil üyeliklerden boşalma olduğu takdirde , yedek üyelerden oy sırasına göre üye alınır . Disiplin kurulunun görevleri şunlardır :
 • Yönetim kurulunun yazılı sevk kararı üzerine , dernek tüzüğüne aykırı hareket eden üyeyi , yazılı veya sözlü savunmasını alarak üyelikten çıkarma konusundaki görüşünü de ekleyerek , karar almak üzere , yönetim kuruluna iletmek ,
 • Tüzüğe aykırı hareketlerinden dolayı , üyeler hakkında uyarma ve kınama gibi disiplin cezaları vermek .

ORGANLARA SEÇILENLERIN IDAREYE BILDIRILMESI

Madde 23 - Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde , yönetim kurulu başkanı tarafından , yönetim ve denetim kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen , asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları , baba adları , doğum yeri ve tarihleri , meslekleri ve ikametgahları , dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

YILLIK AIDAT MIKTARI

Madde 24 - Giriş ücreti ve yıllık aidat , genel kurulca saptanır .

DERNEĞIN GELIRLERI

Madde 25 - Derneğin gelir kaynakları aşağıdakilerdir :
 • Üye aidatları ,
 • Bağış ve yardımlar ,
 • Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler ,
 • Banka faizleri ,
 • Dernekçe yapılan yayınlardan , düzenlenen yemekli gece , balo , piyango , eğlence , temsil ve konserlerden , yarışma ve festivallerden , konferans , sergi , gezi ve promosyon amaçlı satışlardan elde edilen gelirler ,
 • Dinlenme yeri , kitaplık , lokal ve tesislerin işletme gelirleri ,
 • Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak yardım ve bağışlar ,
 • Dernek amacını gerçekleştirmek için Tüzüğün gerektirdiği çalışmalardan elde edilecek gelirler. Derneğin yabancı ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya benzeri kuruluşlardan yardım alabilmesi için Iç Işleri Bakanlığından izin gereklidir

YARDIM KABUL EDILEMEYECEK KURULUŞLAR

Madde 26 - Dernek ,5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve diğer kanunlarca yasaklanmış kişi ve kuruluşlardan yardım kabul edemez ve yasaklanan kişi ve kuruluşlara maddi yardımda bulunamaz.

DERNEK DEFTER VE KAYITLARI

Madde 27 - Dernek aşağıdaki yazılı defterleri tutar :
 • Üye kayıt defteri : Derneğe girenlerin kimlikleri ve derneğe giriş tarihleri bu deftere yazılır .
 • Karar defteri : Yönetim kurulunun kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır .
 • Gelen ve giden evrak defteri : Gelen ve giden evraklar , tarih ve numara sırası ile bu deftere kaydolunur. Gelen evrakların asılları ve giden evrakların kopyaları dosyalarında saklanır .
 • Gelir ve gider defteri : Dernek namına alınan bütün paralar ile harcanan paranın verildikleri yerler , açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir .
 • Bütçe kesin hesap ve Bilanço defteri : Bütçe , kesin hesap ve bilanço bu deftere işlenir .
 • Demirbaş defteri : Derneğe ait demirbaşlar bu deftere işlenir .
Bu defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur . Yönetim kurulu bu defterlerden ayrı gerekli gördüğü defterleri tutabilir , dosyalar tanzim edebilir . Yönetim kurulu bu defterlerin usulüne uygun tutulmasından sorumludur .

GELIR VE GIDERLERDE USUL

Madde 28 - Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler fatura , senet , çek gibi harcama belgesi ile yapılır . Bu belgelerin saklama süresi , özel kanunlarında gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla beş yıl ' dır.

Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgeleri Maliye Bakanlığınca bastırılır. Maliye Bakanlığı yazılı istemden ibaret otuz gün içinde alındı belgesini sağlamazsa , dernek özel olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük mülki amirliğine onaylattırarak bağış ve aidat kabul eder . Alındı belgesinde , ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur . Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgesi kullanılamaz .

Bağış ve aidat toplayacak kişiyi veya kişileri yönetim kurulu bir karar ile belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğince tescil ettirilir.

DERNEK PARASININ SAKLANMASI

Madde 29 Derneğin para hükmündeki evrakı ,dernek ikametgahındaki kasa veya kasa gibi mahfuz yerde saklanır.Ancak bu yerde saklanacak nakdi para miktarı genel kurulca belirlenir.Genel Kurulca sınırı belirlenen ve bu miktarı aşan nakit para ,yönetim kurulunca kararlaştırılacak ve dernek adına açılacak olan bir veya daha fazla banka hesabına yatırılır.

Derneğin banka hesaplarından para çekme işlemi,yönetim kurulu başkanı,sayman veya Genel sekreterden her ikisinin atacağı müşterek imzayla yapılacaktır.

TÜZÜK DEĞIŞIKLIĞI

Madde 30 - Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi , genel kurul'a aittir . Görüşmelere başlanması için , genel kurul toplantısının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk uygulanır .
Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu , toplantıya katılan üyelerin üçte ikisi'dir.

DERNEĞIN FESHI

Madde 31 - Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun , derneğin feshine karar verebilmesi için , tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin enaz üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şartdır. Ilk toplantıda çoğunluğun sağlanmaması halinde ,üyeler ikinci kez toplantıya çağrılır .Ikinci kez toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilinir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur . Derneğin feshi , yönetim kurulu tarafından beş gün içersinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir .

FESIH SONUNDA MALLARIN TASFIYESI

Madde 32 - Derneğin feshine karar veren genel kurul , dernek mallarının tasfiyesi için üç kişilik bir kurul seçer . Bu kurul dernek mallarını , alacak ve borçlarını saptar . Alacaklarını alıp , borçlarını öder . Derneğin aynı amacı gerçekleştirecek bir vakıf kurulması amacı ile feshedilmesi halinde , mallar yeni kurulan vakfa intikal eder . Bu neden dışında fesih halinde , derneğin malları , Çocuk Esirgeme Kurumu ' na intikal eder .

DERNEĞIN IÇ DENETIMI

Madde 33 - Derneğin iç denetimi , tüzükte belirtilen amaç ve çalışmaların gerçekleşmesine ilişkin olarak belirlenmiş organların , üyelerin sorumluluklarının düzeltilmesi ve eş yürütümün bir araya gelmesi , tüm üyelerin arasındaki oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi , dayanışmanın güçlendirilmesi ile üyelerin ilişkilerinin disipline edilmesi için Genel Kurul Kararından geçmek sureti ile yönetmelikler ve önergeler yayınlama biçiminde sağlanır .

DERNEĞIN KURUCULARI

Madde 34 - Derneğin kurucularının, ad ve soyadları , uyrukları , meslekleri veya sanatları , ikametgah adresleri aşağıdaki listede gösterilmiştir.
Hikmet Kerim SUCU T.C. Sigorta Acentesi Fenerbahçe , Kılıç sok. Ceritoğlu Apt. no:8/2 Kadıköy - Istanbul
Gülay GEYIK T.C. Sigorta Acentesi Ressam A.Ünker sok. Birman Apt. No:12 / 14 Maltepe - Istanbul
Rebiye Ipek ABURGA T.C. Kimya Mühendisi, Acente Kozyatağı , Abdülezel Paşa sok.no: 14 / 6 Kadıköy - Istanbul
Tülin TERZIOĞLU T.C. Sigorta Acentesi Ataşehir , Akasya 3 / 6 60 Ada Daire:2 Kadıköy - Istanbul
Ercan CAMGÖZ T.C. Sigorta Acentesi Caferağa mah.Moda Belkıs Dilligil çık. No: 7-9 / 4 Kadıköy-Istanbul
Ali Saim ORCAN T.C. Sigorta Acentesi Göztepe , Dr.Zeki Zeren sok.Uğur Ap.No:8 / 8 Kadıköy-Istanbul
Süleyman Rıfat ÜLGEN T.C. Sigorta Acentesi Kuzguncuk,Paşa Limanı cad.Nacak sok.No:35 Üsküdar-Istanbul
Davit KOEN T.C. Sigorta Acentesi Meşrutiyet mah.Valikonağı cad. Saban No:139/8 Şişli-Istanbul
Ramazan Atilla AKMAN T.C. Sigorta Acentesi Erenköy,Şerafettin sok.Erciyes Apt.No 17/4 Kadıköy-Istanbul
Yüksel BIRSEL T.C. Sigorta Acentesi Bağdat cad.Özdemir sok.Şefika Hanım Apt.No 9/10 Maltepe-Istanbul
Nükhet YALTI T.C. Sigorta Acentesi Çiftehavuzlar,Bağdat C.Kavaklı sok.Oylum Apt.No:8/2 Kadıköy-Istanbul
M.Oğuz ATABEK T.C. Sigorta Acentesi Ataşehir , 57 Ada Manolya 3/10 Daire:6 Kadıköy-Istanbul
Ekrem ÜLKÜ T.C. Sigorta Acentesi Erenköy, Fırın sok. Teverler St. A Blok.No19/31 Kadıköy-Istanbul
Birol OTAĞ T.C. Sigorta Acentesi Bebek , Ibriktar Aralığı No 3 Daire:7 Beşiktaş-Istanbul
Kazım Cenk ÖZER T.C. Sigorta Acentesi Feneryolu,Gazi Muhtar sok.Sururiler sitesi No26/20 Kadıköy-Istanbul

GEÇICI HÜKÜMLER

GEÇICI YÖNETIM KURULU

Geçici Madde 1 - Acentem Sigorta Aracıları Derneği ' nin geçici Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda gösterilmiştir.
Başkan Hikmet Kerim SUCU
Başkan Yardımcısı Gülay GEYIK
Sekreter Tülin TERZIOĞLU
Sayman Rebiye Ipek ABURGA
Ü y e Ercan CAMGÖZ
Ü y e Ali Saim ORCAN
Ü y e Süleyman Rıfat ÜLGEN

GEÇICI DENETLEME KURULU

Geçici Madde 2 - Acentem Sigorta Aracıları Derneği ' nin geçici Denetleme Kurulu üyeleri aşağıda gösterilmiştir.
Başkan Ramazan Atilla AKMAN
Ü y e Yüksel BIRSEL
Ü y e M.Oğuz ATABEK